Unie, odborový svaz profesionálních zpěváků České republiky je profesní odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti a na společných profesních zájmech pracovníky kulturních uměleckých organizací a institucí a výkonné umělce, jak prostřednictvím základních organizací, tak formou individuálního členství. Je zcela nezávislý na všech politických stranách, hnutích, občanských sdruženích, vládě a jiných státních a hospodářských orgánech. Při své činnosti vychází svaz z práv daných Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, úmluvami Mezinárodní organizace práce, zákoníkem práce a dalšími právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Usiluje o důstojné společenské postavení výkonných umělců a pracovníků kulturních uměleckých organizací a institucí.

Prosazuje a obhajuje profesní, pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů vůči zaměstnavatelským i dalším organizacím a státním orgánům. Vyvíjí aktivity s cílem zajištění příležitosti pro maximální pracovní uplatnění svých členů na území ČR.

Pečuje o správný a jednotný výklad obecně závazných právních předpisů včetně jejich spravedlivého uplatňování. Podílí se na zpracování stanovisek k předloženým návrhům zákonů a jiných právních předpisů a prosazuje jejich změnu v případě, kdy navrhovaný předpis ve své podstatě a důsledcích omezuje nebo znemožňuje uplatnění oprávněných zájmů členů.

Poskytuje právní ochranu ve formě právních konzultací a zastupování před soudy, příp. před jinými orgány členům UNIE v záležitostech a sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů, v záležitostech a sporech vyplývajících z autorskoprávních vztahů a v záležitostech týkajících se umělecké činnosti. Dohlíží na oblast bezpečnosti práce, poskytuje právní pomoc v kolektivním vyjednávání a zajišťuje informační a vzdělávací servis.

Ustavující sjezd UNIE se uskutečnil 31.3.1990. Tehdy i za účasti kolegů ze slovenských uměleckých souborů. UNIE – Odborový svaz profesionálních sborových zpěváků ČSFR byl následně registrován u ministerstva vnitra 24.8.1990. Od samého počátku úzce spolupracoval s ostatními odborovými svazy výkonných umělců, které se sdružily do Konfederace umění a kultury. Ještě před rozdělením státu vystoupily ze svazu základní organizace působící na Slovensku, po něm pak došlo pouze ke změně v názvu svazu z ČSFR na ČR. V roce 1996 bylo z názvu vypuštěno označení „sborových“. 

Činnost svazu se váže na umělecké soubory z oblasti vážné hudby, stanovy pak umožňují vstup dalších profesí.

Svaz spolu s dalšími organizacemi stál v roce 1990 u vzniku nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů INTERGRAM, v roce 1992 pak u založení NADACE ŽIVOT UMĚLCE, jejímž prostřednictvím je společnými silami naplňován sociální program pro výkonné umělce. V roce 1999 vzniká Sdružení výkonných umělců, které umožňuje lepší a efektivnější spolupráci šesti profesních a odborových organizací výkonných umělců na společných projektech.

Protože Konfederace umění a kultury nesplnila očekávání, vystoupil svaz 1.5.1995 z tohoto svazku a v následujících letech působil samostatně.

Společné zastřešení a intenzívnější spolupráci v rámci odborové centrály s dalšími odborovými svazy z oblasti rozpočtové a příspěvkové sféry přináší vstup do ČMKOS 3.12.2002 .